A downloadable game for Android


Dot Wheel - easy but fun!

English: Tap on the screen to shoot the ball in the direction of the arrow. Try to get to the next spin. If the ball touches the wall on both sides, it bounce back. If the distance of the ball is far from the axis of rotation (near the big circle), you will get 2 points,else get 1 point. The game end when the marbles exist too long without clinging to the rotation or out of the screen.

Vietnamese: Chạm vào màn hình để bắn viên bi theo hướng mũi tên sao cho tới vòng quay tiếp theo, khi viên bi chạm bức tường 2 bên sẽ bá dội lại. Nếu khoảng cách viên bi xa trục quay, gần vòng tròn to sẽ +2 điểm, còn không +1 điểm. Viên bi mất khi tồn tại quá lâu mà không bám vào vòng quay hoặc ra ngoài màn hình.

My FaceBook

Download

Download
Dot Wheel.apk (10 MB)

Leave a comment

Log in with your itch.io account to leave a comment.